Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (Podmínky) společnosti  Michal Procházka, se sídlem, Ruská 62 /828 Prha 10 Vršovice 101 00, IČO 48318655, e-mail drevoprodejpraha@seznam.cz,telefonní
číslo 257317993, 603902159, adresa provozovny Vídeňská 744/2 Praha 4 Krč 140 00. (Naše společnost nebo
Prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás,
jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy
(Smlouva) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách palubkyprochazka.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování
osobních údajů, která naleznete na palubkyprochazka.cz

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny
v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
Elektronická komunikace tzn. (webové rozhraní E-shopu).
Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho
nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1. Pojmy
1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny
za jeho zabalení;
1.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
1.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na
celkovou cenu.
1.6. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi zboží s námi

1.7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování
zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv
1.8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
1.9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ
2.1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
2.2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě.
Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a
pravdivé.
2.3. Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými
spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme
hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i
propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného
spotřebitele.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití
komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní
sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu),
žádné další náklady účtované námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat.
Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku.
V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte
zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
b) Informace o ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném
způsobu doručení zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci
uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové
ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží, způsobu jeho doručení
a platby;
c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména
tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
3.4. V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po
provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku
dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito
Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu
slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka Objednat s povinností platby budou všechny
vyplněné informace odeslány přímo Nám.
3.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou
odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí
Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke
dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou
součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.
3.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o
situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik
je z naší strany umožněno. Jedná se také o zboží, které odebíráme přímo z výroby a nedokážeme rychle zajistit tuto výrobu měnit v náš prospěch a na zboží je třeba vyčkat, až bude vyrobené. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci Eshopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane
jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme
Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce, nabídneme alternativu. Smlouva je
v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
3.7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme
povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a
tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a
zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce.
Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou
chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných
prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
3.8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
3.9. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I
v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost
předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího
bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační
údaje.
3.10. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba,
abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud
tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.
4. UŽIVATELSKÝ ÚČET
4.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
4.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané
údaje a v případě změny je aktualizovat.
4.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto
přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat.
V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
4.4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
4.5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
4.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení.
5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
5.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě.
V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu
Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou
ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky,
kdy je doprava zdarma.
5.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
5.3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží.
Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení
Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena
splatná do 3 pracovních dní.
b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu, přičemž platba se
řídí podmínkami této platební brány.
c) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží.
V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
d) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší
provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při
převzetí Zboží.
5.4. Faktura bude vystavena v elektronické, nebo běžné podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na
Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke zboží.
5.5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží
převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na
Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
6.1. Zboží skladem Vám bude doručeno nejpozději do 4 pracovních dní způsobem dle Vaší volby, přičemž
můžete vybírat z následujících možností:
a) Osobní odběr na Naší provozovně;
b) Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, Uloženka;
c) Doručení prostřednictvím dopravních společnost: Top Trans. Doručení prostřednictvím naši vlastní dopravy

6.2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
6.3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a
platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba
uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.
V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme
informovat prostřednictvím e-mailu.
6.4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a
v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že
došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší
povinností Zboží od dopravce převzít.
6.5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek,
nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží
nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě
vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně
Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši 500 Kč. Pokud se rozhodneme
odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme.
Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok
na náhradu škody, pokud vznikla.
6.6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto
opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na
Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
6.7. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy
Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na
Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně
k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto
okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli
znehodnocením Zboží.
6.8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba
dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:
a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu
dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou
očekávanou dobu dodání.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží
bez vad, zejména pak, že Zboží:
a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě,
interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo
instalaci;
d) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a
bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně
očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže
smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití,
které můžete rozumně očekávat
g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před
uzavřením smlouvy.
7.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými
právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského
zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek
dle čl. 7.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží
reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů,
případně osobně na adrese pobočky Vídeňská. Pro reklamaci můžete využít také vzorový
formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva
z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně
bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem
z vadného plnění.
7.4. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
nebo
b) na odstranění vady opravou Zboží,
ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem
nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by
Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných
obtíží pro vás.
7.5. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné
zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
7.6. Dále máte právo na:
a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo
b) odstoupení od Smlouvy,
jestliže:
a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením Smlouvy
d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené
době nebo bez značných obtíží pro Vás.
7.7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
7.8. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
7.9. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého
Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
7.10. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
b) co je obsahem reklamace;
c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
7.11. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a
poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta
marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
7.12. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a
způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně
vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o
ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší
povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
7.13. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného
odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
7.14. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se
vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.
8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho
počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších
ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
8.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské
činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od
Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o
koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž
předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až
dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na
základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání
první dodávky.
8.3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu
nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete
využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
8.4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem
Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
8.5. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím
průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
8.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů
od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na
to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu
nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení
z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží
k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu
nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
8.7. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti
odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od
Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že
došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, nepoškozené, pokud možno
včetně originálního obalu.
8.8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení
hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu,
abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se
Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme
oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
8.9. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud
existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob
nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. Chyba!
Nenalezen zdroj odkazů.. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že
jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci
své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i
bez udání důvodu.
9. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
9.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826
odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
9.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy drevoprodejpraha@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a
kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
9.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha
2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat
zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud
jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních
předpisů.
10.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše emailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat
korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo
přes kterou jste nás kontaktovali.
10.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni
změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze
Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
10.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie,
provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu
způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po
dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
Smlouvy.
10.6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě, ale není Vám
přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte
e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě.
.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.1.2021.